• SDH Čebín informuje

    SDH Čebín informuje

    Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o čištění a kontrolách komínů

2. 2. 2011
Článek

Média z nového Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. (o čištění a kontrolách komínů), které od 1. 1. 2011 nahradilo vyhlášku č. 111 z roku 1981, již učinila legendu. Téměř všechny sdělovací prostředky nařízení představují jako nástroj, kterým chtějí úředníci lidem ztrpčit život. Opak je pravdou.

V dokumentu se stanovují podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Dále je zde upraveno, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.

Novela byla přijata proto, že vyhláška č. 111 z roku 1981 byla podle názoru ministerských úředníků zastaralá, nezohledňovala současný stav vědy a techniky a stanovovala zbytečně krátké lhůty čištění komínů, než je skutečně potřebné. Odborníci se také shodli, že komíny by mohly být čištěny i svépomocí, o čemž dřívější předpis ani neuvažoval. Oproti dříve platné vyhlášce se především výrazně zmírnily požadavky na kontroly spalinových cest. Zatímco ještě vloni v případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva s výkonem do 50 kW, byla povinnost provádět čištění, popřípadě kontrolu, šestkrát ročně, od letoška budou stačit čištění pouze tři. Provozovatelé komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, budou povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty již jen jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče.

Revize: Při uvedení nového komínu do provozu nebo jeho opravě či rekonstrukci. Smí provádět jen kominík.
Kontrola: Provádí se jednou ročně u všech komínů na jakýkoliv druh paliva. Smí provádět jen kominík.
Vypalování: Jen při velkém znečištění a jen se souhlasem hasičského záchranného sboru. Smí provádět jen kominík.
Čistění: Na pevná paliva je to u celoročně provozovaných topidel 3x ročně. Na pevná paliva při sezónním topení (max. 6 měsíců za rok) 2x ročně. Na plyn 1x ročně, na kapalná paliva 3x ročně. Lze i svépomocí (do 50 kW)

(zdroj: Hasičské noviny)

Libor Malášek, starosta sboru

Foto © Luboš Král