• Eduard Dvořák

    Eduard Dvořák

    Zasloužilý hasič.

20. 5. 2012
Článek

Eduard Dvořák se narodil 26. ledna 1918. Vstoupil do dobrovolných hasičů 10. srpna 1940 ve svých 22. letech. Od svého vstupu do sboru byl velmi aktivní ve všech směrech činnosti sboru a pravidelně se zúčastňoval zásahů jednotky, jak v Čebíně, tak v okolních obcích.

Od roku 1957 pracoval v tehdejším jednotném zemědělském družstvu a i zde byl členem po-žárního družstva, které se nazývalo úderka. V roce 1959 včasným zásahem zachránil, spo-lečně s dalšími hasiči, život místnímu rolníkovi, na kterého se převrhla vlečka. Dále byl čle-nem žňových hlídek, které se v tehdejší době museli držet.

Téměř 30 let byl členem pohotovostní jednotky při obci Čebín, nynější zásahové jednotky. Od roku 1960 byl náhradní členem výboru sboru a od roku 1962 byl zvolen do výboru sboru jako řádný člen.

Pracoval v různých funkcích. Od referenta civilní ochrany, referenta pro prevenci, organizač-ního referenta nebo zastával funkci místostarosty sboru. Zastupoval sbor dobrovolných hasi-čů jako poslanec při místním národním výboru v Čebíně. Byl také členem okrskového výboru Drásov a v létech 1970 až 1975 byl členem okresního aktivu hasičů. Členem výboru sboru dobrovolných hasičů v Čebíně byl do roku 1986.

Dokud mu zdraví sloužilo, zúčastňoval akcí, které sbor pořádal. Vždy rád poradil, jak by se mělo v další činnosti pokračovat.

V 6. května 2008 obdržel vyznamenání zasloužilý hasič.

Eduard Dvořák vždy stál za hasičským hnutím a svým jednáním byl příkladem pro mladou generaci, jak přístupem k hasičskému hnutí tak v obyčejném životě. Patří mu poděkování za mnohaletou obětavou práci ve sboru, ve společnosti a hlavně za velký podíl na udržení hasičských tradic.

Navždy nás opustil 28. února 2012 v požehnaném věku 94 let.

Libor Malášek, starosta sboru

Fotogalerie

Eduard Dvořák
Eduard Dvořák

Foto © Centrum hasičského hnutí Přibyslav